پشتیبانی انلاین

یافتن محصولات و سرویس ها


Ded Server (44 موجود است)
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
RAM: 32 GB DDR4
Hard Drive:2 x 500 GB SSD
1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 1 Gbit/s
100GB Backup Space


720,000T ماهانه